TELEFOANE UTILE

Conform prevederilor Normelor Tehnice NT-PEE-2008 și PTA-2010, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009 publicat ȋn Monitorul Oficial nr. 255 din data 16 aprilie 2009, consumatorii sunt obligaţi sǎ realizeze o datǎ la maxim 2 ani verificarea și o datǎ la maxim 10 ani revizia instalaţiei de utilizare dintre contor și aparatele consumatoare de gaze.

Ȋn cazul instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori, verificǎrile, respectiv reviziile, se efectueazǎ și la tronsoanele de instalaţii de utilizare cuprinse ȋntre posturile de reglare și contoare.

Realizarea operaţiilor de verificare și revizie tehnicǎ periodicǎ se efectueazǎ contra cost de cǎtre un operator economic autorizat ANRE, selectat de cǎtre consumator. Lista societǎţilor autorizate sǎ efectueze verificǎri si revizii tehnice ale instalatiilor de utilizare poate fi gasitǎ pe site-ul www.anre.ro. Operatorul care realizeazǎ verificarea sau revizia, dupǎ caz, are obligaţia de a depune ȋn original dovada efectuǎrii acesteia la sediul furnizorului de gaze naturale pȃnǎ la data ȋmplinirii termenului de doi ani de la ultima verificare, respectiv, a celui de zece ani de la ultima revizie.

Ȋn cazul ȋn care deții și o centralǎ termicǎ sau alte aparate consumatoare de gaze, la data verificǎrii, respectiv a reviziei instalaţiei de utilizare, acestea trebuie sǎ aibǎ efectuatǎ verificarea tehnicǎ periodicǎ ȋn termenul maxim legal de 2 ani, doveditǎ prin documente corespunzǎtoare.

Aparatele de utilizare care sunt exceptate de la obligativitatea efectuǎrii verificǎrii tehnice periodice o datǎ la 2 ani sunt: sobe și șemineuri echipate cu arzǎtoare cu aer aspirat. Daca deţii o centralǎ termicǎ cu tiraj natural, sobe sau șemineuri, acestea trebuie sǎ aibǎ curǎţate coșurile și canalele de evacuare a gazelor arse cu maxim 6 luni ȋnainte de data efectuǎrii verificǎrii instalaţiei de utilizare. Ȋn acest sens trebuie sǎ prezinți documentele care atestǎ cǎ a fost efectuatǎ curǎţarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor arse de cǎtre operatori economici autorizaţi, conform reglementǎrilor ȋn vigoare.

Ȋn cazul ȋn care la data verificǎrii, respectiv a reviziei instalaţiei de utilizare, documentele de verificare a centralei / centralelor termice nu mai sunt ȋn termenul de valabilitate, te rugǎm sǎ contactezi o firmǎ autorizatǎ ISCIR pentru efectuarea verificǎrii centralelor termice și a altor aparate consumatoare de gaze.

Ȋn timpul reviziei tehnice instalatia de utilizare va fi nefuncţionalǎ timp de minim 24 de ore deoarece este necesarǎ realizarea probelor de presiune cu aer.

Te rugǎm sǎ efectuezi verificarea, respectiv revizia instalaţiei de utilizare, pȃnǎ la data scadenţei și sǎ te asiguri cǎ operatorul ales de tine transmite dovada verificǎrii sau a reviziei, dupǎ caz, la sediul nostru.

Ȋn caz contrar, ȋn calitate de furnizor, suntem obligaţi sǎ ȋntrerupem alimentarea cu gaze naturale pȃnǎ la efectuarea verificǎrii, respectiv a reviziei. Reconectarea se va face, in cazul reviziei, numai dupǎ achitarea de cǎtre client a taxei pentru punerea ȋn funcţiune a instalatiei de utilizare (fǎrǎ montare contor). Informaţiile privind valoarea acesteia sunt disponibile ȋn tabelul Tarife prestǎri servicii sau la sediul nostru.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2017