TELEFOANE UTILE

Instalația de utilizare

Factură client

Siguranța dumneavoastră

Instalaţia de utilizare

Instalaţia ta de utilizare ȋncepe dupǎ postul de reglare și se continuǎ pȃnǎ la coșul care servește la evacuarea gazelor arse.

Ȋncepȃnd cu data de 10.09.2012, ȋn conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și a Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia și punerea ȋn funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 32/2012, WIROM nu mai avizeazǎ documentaţii tehnice aferente instalaţiilor de gaze și nici nu mai recepţioneazǎ lucrǎrile corespunzǎtoare acestora.

Proiectarea, execuţia și recepţia tehnicǎ a instalaţiilor de utilizare se vor realiza de cǎtre societǎţi autorizate ANRE ȋn acest sens, dupǎ verificarea proiectului tehnic de cǎtre un verificator de proiecte atestat de cǎtre Ministerul Dezvoltǎrii Regionale și Turismului.

La solicitarea privind programarea punerii ȋn funcţiune a instalaţiilor de utilizare societatea care a executat lucrǎrile (Executantul) trebuie sǎ depunǎ urmǎtoarele documente:

  • Procesul verbal de recepţie tehnicǎ ȋnsoţit de procesul verbal de lucrǎri ascunse, acolo unde este cazul
  • Schema izometricǎ
  • Document emis de furnizorul de gaze naturale licenţiat de ANRE din care sǎ reiasǎ existenţa unui contract de furnizare pentru respectiva locaţie, ȋncheiat cu beneficiarul
  • Declaraţii pe proprie rǎspundere din care sǎ reiasǎ cǎ autorizaţiile de proiectare, execuţie instalaţii de utilizare și legitimaţiile instalatorilor autorizaţi sunt ȋn termen de valabilitate, nu sunt suspendate și ȋndeplinesc condiţiile legale pentru a efectua puneri ȋn funcţiune.

La data programatǎ Executantul trebuie sǎ facǎ dovada plǎţii tarifului privind punerea ȋn funcţiune a instalaţiei de utilizare.

QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2018