TELEFOANE UTILE

factura-model

Acest cȃmp conţine un numǎr unic generat pentru fiecare facturǎ, datǎ la care a fost emisǎ aceasta și termenul scadent pȃnǎ la care trebuie achitatǎ. Ȋn cazul ȋn care depǎșiti acest termen, Wirom poate sǎ perceapǎ majorǎri de 0,04% din valoarea facturii pentru fiecare zi de ȋntȃrziere, conform contractului. Dacǎ termenul scadent este depǎșit cu 46 de zile calendaristice, compania este nevoitǎ sǎ sisteze furnizarea gazelor naturale cu un preaviz de 15 zile. Ȋn cazul persoanelor juridice, sistarea gazelor naturale intervine ȋn ziua imediat urmǎtoare termenului scadent, fiind anunţatǎ ȋn prealabil cu 5 zile. Reluarea furnizǎrii gazelor are loc ȋn termen de 24 de ore de la achitarea tuturor restanţelor și transmiterea dovezii plǎţii. Dacǎ plata se efectueazǎ ȋntr-un interval de 24 ore de la sistarea alimentǎrii cu gaze naturale se aplicǎ o reducere de 50 lei a tarifului de deconectare-reconectare a instalaţiei de utilizare.

Fiecǎrui client și punct de consum li se alocǎ un numǎr unic pentru identificare. Acestea sunt codul dumneavoastrǎ de client și numǎrul locaţiei unde se ȋnregistreazǎ consumul.

Aceasta este adresa punctului de consum ȋnregistrat ȋn contractul de racordare. Datele din acest spaţiu pot sǎ difere de cele la care este transmisǎ factura.

Acestea sunt datele dumneavoastrǎ de identificare și corespondenţǎ.

Valoarea ȋnscrisǎ ȋn acest cȃmp reprezintǎ totalul facturii curente, dar și eventualele solduri / penalizǎri ale lunilor trecute. Mai mult, aici sunt afișate informaţiile despre consumul din lunile trecute pentru ca dumneavoastrǎ sǎ vǎ puteţi monitoriza consumul lunar.

Aici gǎsiţi informaţii despre cantitatea de gaze consumate și preţul reglementat / KWh. Valoarea totalǎ a facturii curente rezultǎ din consumul de gaze ȋnmulţit cu preţul / KWh, la care se adaugǎ TVA și acciza, ȋn cazul consumatorilor juridici.

Cȃmpul acesta oferǎ informaţii referitoare la debite anterioare neachitate pȃnǎ la data facturǎrii și la eventuale majorǎri de ȋntȃrziere.

Acest cȃmp vǎ oferǎ informaţii suplimentare referitoare la consumul dumneavoastrǎ de gaze, respectiv volumul mǎsurat și cantitatea calculatǎ pe baza puterii calorifice superioare (PCS).

Codul de bare vǎ ajutǎ sǎ plǎtiţi factura la sediile partenerilor noștri. Acesta conţine codul dumneavoastrǎ de client, numǎrul facturii și totalul de platǎ.

VERSO FACTURA
QWIROM este certificat: ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 © 2015